Treceți la conținutul principal

Contribuţii sociale 2018


Actualizare  - 23 martie 2018:

Modificările Codului Fiscal, cu privire la contribuţiile sociale plătibile începând cu anul 2018, despre care vi-am scris anterior (mai jos), care au generat nenumărate discuții, au fost oarecum clarificate prin OUG18/2018, publicată în în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018, această ordonanță modifică în mod consistent Codul Fiscal, pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor sociale datorate de aceștia.
Cu privire la contribuţiile sociale plătibile începând cu anul 2018, principala modificare față de cele scrise de mine în  16.01.2018, este că încadrarea în plafonul începînd de la care acestea se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele realizate în anul precedent.

Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune:
a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii.
b) Stabilirea impozitului de către contribuabil, prin autoimpunere.
c) Existenţa unui singur termen de plată, la 15 martie anul următor celui în care se realizează veniturile.
d) Posibilitatea de a efectua plăţi pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent.
e) Evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS şi CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent.
f) Posibilitatea de rectificare a declaraţiei până la termenul de plată.
CAS
- Se trece, similar cu sistemul privind impozitul pe venit (vezi mai jos), de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de persoana fizică prin declaraţia UNICĂ).
- Se datorează CAS de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală.
- CAS nu se va datora de pensionari; CAS nu se va datora nici pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală în situaţia în care persoanele fizice respective obţin şi venituri din salarii.
- Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent):
a) dacă venitul net estimat pentru anul curent > 22.800 lei – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară (anual 25% * cel puţin 1.900 lei * 12 luni)
b) dacă venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CAS conform lit.a).
- Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depăşi, la un singur plătitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va reţine de plătitor.
- Sistemul de bonificaţii prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător şi la CAS.
- Plăţile de CAS se pot efectua oricând până la scadenţă (15 martie anul următor).
- Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând declaraţia privind veniturile estimate până la termenul de plată (până la 15 martie a anului următor).
- Pentru anul 2018 care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 15 iulie 2018.
CASS
- CASS se va datora în funcţie de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, asocieri, activităţi agricole, investiţii şi alte surse (descrise pe larg în mail-ul anterior):
a) dacă venitul net estimat a se realiza, din sursele menţionate mai sus, pentru anul curent > 22.800 lei – datorează CASS la salariul minim brut pe ţară (anual 10% * 1.900 lei * 12 luni).
b) dacă venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CASS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CASS conform lit. a).
- În situaţia în care se estimează venituri mai mici de 22.800 lei persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei, datorând CASS astfel:
a) dacă depun declaraţia până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
b) dacă depun declaraţia după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei, inclusiv luna în care se depune declaraţia.
- Persoana fizică va avea calitatea de asigurat la sistemul de sănătate de la data depunerii declaraţiei, data efectuării plăţii CASS nefiind relevantă.
- CASS nu se va datora pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală în situaţia în care persoanele fizice respective obţin şi venituri din salarii.
- Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de către ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin declaraţia unică).
- Pentru anul 2018, care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem, termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 15 iulie 2018.
- Sistemul de bonificaţii prevăzut la impozitul pe venit se aplică în mod corespunzător şi la CASS.
- Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS pot opta, prin depunerea declaraţiei UNICE, pentru plata contribuţiei, datorând CASS la o bază de calcul de 6 salarii minime brute pe ţară.
Impozitul pe venit
- Declaraţia UNICĂ se va depune anual, până la data de 15 martie, în principal de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), venituri din tranzacţionarea de titluri financiare, venituri din activităţi agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit.
- Pentru anul 2018, care este un an de tranziţie de la vechiul sistem la noul sistem, termenul de depunere a declaraţiei UNICE va fi 15 iulie 2018.
- Declaraţia UNICĂ va cuprinde, în linii mari, două capitole: capitolul aferent veniturilor certe realizate în anul anterior şi capitolul dedicat veniturilor care se estimează a se realiza în anul curent al depunerii declaraţiei.
- În anul 2018, până la data de 15 iulie 2018, sunt aşteptaţi să depună declaraţia UNICĂ toate persoanele fizice care, potrivit legislaţiei vechi, aveau obligaţia de a depune declaraţiile 200 – „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, 201 – „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” şi 221 – „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. Urmare depunerii declaraţiei, ANAF, pe de o parte va emite decizie de definitivare a impozitului aferent anului 2017 (cu termen de plată, pentru o eventuală diferenţă de impozit, în 60 de zile de la comunicare), iar pe de altă parte va înscrie automat în evidenţa fiscală un impozit pe venit estimat aferent anului 2018, corespunzător veniturilor estimate a se realiza în 2018.
- Termenul unic de plată pentru impozitul aferent anului 2018 va fi 15 martie 2019, contribuabilul având posibilitatea să efectueze până la această dată plăţi, în ritmul şi în cuantumul dorit (au fost eliminate termenele trimestriale de plăţi anticipate în cursul anului; ANAF nu va mai emite decizii de plăţi anticipate şi nici decizii de regularizare pentru veniturile realizate începând cu anul 2018).
- Tot până la data de 15 martie 2019 contribuabilul va trebui să depună declaraţia UNICĂ în care va declara veniturile realizate efectiv în anul 2018 (se definitivează astfel, prin autoimpunere, impozitul aferent anului 2018) şi va estima veniturile pe care preconizează a le realiza în anul 2019.
- Declaraţia UNICĂ se va depune numai prin sisteme electronice de transmitere la distanţă; cu titlu de excepţie, doar pentru anul 2018, se va permite depunerea şi pe suport hârtie.
- Contribuabilii care vor depune în anul 2018 declaraţia UNICĂ prin internet, până la data de 15 iulie 2018, vor beneficia de o bonificaţie fiscală (o reducere a impozitului) de 5% din impozitul plătit integral până la data de 15 martie 2019.
- O altă bonificaţie fiscală, tot de 5%, se va acorda contribuabililor care achită integral, cu anticipaţie, impozitul aferent anului 2018, până la data de 15 decembrie 2018.
- O altă noutate este faptul că unităţile administrativ teritoriale (primăriile), mai ales din localităţile unde ANAF nu are sedii, vor fi obligate să acorde sprijin persoanelor fizice în ceea ce priveşte înrolarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV), în completarea declaraţiei UNICE, dar şi în transmiterea efectivă a acesteia către ANAF.
- Contribuabilii care obţin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea ONG-urilor.

Prevederi tranzitorii
- Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care pentru veniturile realizate în anul 2017 aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România (D200) şi din străinătate (D201), potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei UNICE până la data de 15 iulie 2018, inclusiv;
b) pentru veniturile realizate în anul 2017, organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei.
- Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) termenul de depunere a declaraţiei UNICE este de 15 iulie 2018, inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen. 

Pe site-ul ANAF este postat Codul Fiscal actualizat la 03.04.2018, pe care îl puteți consulta aici:


1. în ceea ce privește CAS:

<<<<<<<<<<<<<
ART. 148 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1)
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activitățile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări socialedacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 120.
(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120.
>>>>>>>>>>>>> 

2. iar la CASS:

<<<<<<<<<<<< 
ART. 170 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)
(1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 120.
(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.
>>>>>>>>>>>> 

-Deci este foarte clar că încadrarea în plafonul începînd de la care aceste contribuții se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele realizate în anul precedent (varianta iniţială) şi că nu este vorba de nici o regularizare în anul următor (cu excepţia situaţiei în care am estimat venituri sub plafon şi am realizat peste), dar baza de calcul este echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară (sau peste, în cazul CAS, dacă doresc eu să contribui cu o sumă mai mare pentru eventuala pensie).
-Deasemenea, dacă depășiti plafonul dar nu aveți venituri din activităţi independente (PFA, PFI, II, IF, drepturi de autor, profesii liberale etc.) veți datora doar contribuția de asigurări sociale de sănătate.


textul iniţial:

16 ianuarie 2018

În anul 2018, în ceea ce priveşte contribuţiile sociale (pensii şi sănătate) orice persoană fizică va plăti contribuții, dacă a obținut în anul 2017 venituri nete cumulate de minimum 12 salarii minime brute pe economie (22.800 lei).

Veniturile din care se compune baza de calcul pentru stabilirea acestui plafon sunt:

 1. În cea ce priveşte CAS (pensii), baza de calcul o constituie veniturile din activităţi independente (PFA, PFI, II, IF, drepturi de autor, profesii liberale etc.), din una sau mai multe surse de venit,obţinute în anul precedent (2017), venit net, determinat în sistem real (exclusive cheltuielile cu CAS) raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului precedent.
În cazul contribuabililor impuşi pe bază de norme de venit, baza de calcul este compusă din valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitater din cursul anului, după aplicarea corecţilor.
În cazul contribuabililor care vor desfăşura activităţi independente începînd din anul 2018, baza de calcul este venitul net lunar estimat a se realiza în cursul anului curent.
În oricare din cele 3 situaţii baza de calcul trebuie sa fie cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară valabil în luna ianuarie a a nului 2018 (1900 lei) sau valabil în luna în care îşi încep activitatea.
(Art. 148 din Codul Fiscal).

Cota CAS este 25%.
Contribuţia minimă la pensie se calculează la salariul minim brut (1.900 de lei), însă persoana fizică poate opta şi pentru un venitul lunar mai mare.Dacă optaţi pentru venitul minim va trebui sa plătiţi o contribuţie minimă la pensie de 25% x 12 luni x 1.900 lei = 5.700 lei/an în 4 tranşe, până pe 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie, deci veţi plăti o sumă de de 1.425 lei / trimestru.
În prezent nu se prevede nicio regularizare a contribuţiei la pensie, astfel că sumele plătite în cursul anului vor fi şi cele definitive, indiferent că persoana va realiza în 2018 un venit net mai mare sau mai mic de 22.800 lei.
 1. În cea ce priveşte CASS (sănătate) baza de calcul este extinsă la mai mult decât vaniturile din activităţi independente. Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului sunt:
 • venitul net din activități independente (PFA, PFI, II, IF, drepturi de autor, profesii liberale etc.);
 • venitul brut realizat de o persoana fizica din asocieri cu persoane juridice;
 • veniturile din cedarea folosinței bunurilor (venitul net sau norma de venit pentru veniturile din chirii si arenda);
 • venitul/câștigul din investiții (dividende brute, dobanzi, transferul titlurilor de valoare, venituri din lichidare unei persoane juridice etc.);
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venitul brut/venitul impozabil din alte surse (veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal si fără a avea caracter de continuitate - contracte civile, achizitii de bunuri și/sau servicii in interesul personal al unui asociat etc.);
Încadrarea în plafonul anual (12 salarii minime brute pe ţară, adică 22.800 lei) se efectuează prin însumarea veniturilor enumerate mai sus, realizate în anul precedent (2017).
(Art. 170 din Codul Fiscal).

Cota CASS este 10%.
Persoanele fizice obligate la plata CASS vor datora suma de 2.280 lei / anual, obţinută prin aplicarea cotei de 10% la 12 salarii minime brute (1.900 lei). Plata contribuţiei se va face în 4 tranşe, până pe 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie, deci veţi plăti o sumă de de 570 lei / trimestru.

Persoanele fizice care sunt obligate la plata CASS şi/sau CAS depun declaraţia 600 pînâ la data de 31 ianuarie 2018. Declaraţia poate fi depusă la ghişeu personal, prin împuternicit (procură notarială) sau prin poştă. Există şi varianta depunerii electronice, însă aceasta presupune existenţa unei semnături electronice valabile pentru respectivul CNP. Declaraţia se depune la organul fiscal unde persoana fizică îşi are domiciliul.

Atenţie, dacă nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei 600 dar doriţi să fiţi asiguraţi social, puteţi depune această declaraţie, pentru a fi asigurat în anul 2018 (presupunând că nu sunteţi salariat/salariată).


Concluzii:

 1. În 2018, orice PFA, PFI, II, IF va plăti contribuții, dacă a obținut în anul 2017 venituri nete cumulate din aceste activități de minimum 12 salarii minime brute pe economie.
   
 2. Dacă la începutul anului 2017 era foarte mediatizată reintroducerea scutirii de CASS pentru cei care au venituri din dividende, dobânzi concomitent cu salarii, pensii, venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii, arendă) sau PFA, prin modificările din 06.12.2017 suntem obligaţi să plătim CASS nu la nivelul realizărilor din anul curent ci din anul precedent (2017), indiferent de ceea ce realizăm în anul curent, deci acea scutire tocmai a fost anulată.
   
 3. Cei dintre dvs care nu aţi realizat venituri din activităţi independente, dar aţi realizat venituri din dividende (sau vânzarea de părţi sociale, chirii, arendă, etc.) care au depăşit în anul 2017 plafonul de 22.800 lei, aveţi obligaţia sa vă asiguraţi doar la sănătate (CASS) si veţi plăti 2.280 lei pe an.


   Postări populare de pe acest blog

   Salariul de bază minim brut, în 2018

   În Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 – pentru stabilirea salariului de bază  minim  brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de  1 ianuarie  2018 ,  salariul  de bază  minim  brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la  1.900 lei lunar , pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul  2018 , reprezentând 11,40 lei/oră. Astfel, pentru salariul minim pe economie, costul total al angajatorului creşte cu  160  lei, de la  1.783  în prezent ( 718  contribuţii sociale şi impozit +  1.065  salariul net), la  1.943  în 2018 ( 781  contribuţii sociale şi impozit +  1.162  salariul net).

   CAS pentru indemnizatiile de sanatate

   Odată cu trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, cu modificarea procentelor aferente, societățile care au avut salariaţi în concediu medical în luna ianuarie 2018, au sesizat că suma de plată reprezentând contribuţiile sociale era  mai mare sau mult mai mare  decât până la finele anului 2017, iar restul de plată mai mic. Această problemă s-a legiferat  temporar, până la jumătatea anului 2018 . Prin acelaşi act normativ se legiferează şi depunerea declaraţiei rectificative, până la data de 31 martie 2018, deoarece acesta a fost publicat abia în data de 22 februarie 2018. Este vorba despre  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 februarie 2018 , privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (Monitorul Oficial nr.190 din 1 martie 2018). Aceasta prevede că începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă un cuantum al CAS mai mare decât 10,5% aplicat la 35% din 3131 lei, corespu